09-08-2020

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

16-08-2020

09.30 uur
Ichthus
M. Biewenga

23-08-2020

09.30 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

30-08-2020

10.00 uur
Ichthus
W.J. Zaagsma

zaterdag 8 augustus 2020.

Gebed voor Beiroet
Vader in de hemel, God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet, een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood. We voelen ons zo machteloos in dit verdriet, daarom wenden wij ons tot
U. U bent de enige die sterker is dan al het leed. Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.

Wij bidden u voor onze partners ter plekke, Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ, plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het MiddenOosten te dienen. Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd. Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten, voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers, voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen, voor wie hun
huizen volledig zijn verwoest, voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.
Grote God, U ziet al dit leed. Ontferm U over Beiroet. U bent de enige die redding kunt bieden. En we vertrouwen op U! Amen

Deze woorden staan op de website van de Protestantse Kerk in Nederland voor Libanon en voor onze
partners daar. Daar horen ook de uitgezondenen namens de PKN bij: Wilbert en Rima van Saane met
hun kinderen, met wie het gelukkig goed gaat. We leven mee met de talloze slachtoffers en bidden
voor hen.
Ds. Henk van Veldhuizen.

 

Samen zijn als gelovigen in de open lucht 

Er waren ongeveer honderd mensen aanwezig in het park en het ging net goed voor wat betreft de regen. Dat neemt niet weg, dat we met elkaar een gezegend moment hebben ervaren in het licht van Gods genade om zo weer even samen te zijn en te zingen. 30 Augustus a.s. bent u weer van harte welkom. Opgeven bij Wil Kappert, wil.kappert@pknhasselt.nl onder vermelding van uw naam, aantal personen en de verklaring, dat u en uw gezin gezond zijn. U kunt ook bellen met haar: 038-4772295. Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 augustus a.s. De dienst begint om 10 uur en vanaf 9.30 uur bent u met uw eigen stoel welkom. Evt. ligt er ook een kleed om op het gras te kunnen zitten

 Samen!!
Afgelopen zomer hebben we als kerkenraad een aantal keren met elkaar een geloofswandeling gemaakt. Gewoon op de maandagavond per tweetal wandelen en ondertussen met elkaar over geloofszaken praten. Het is ons goed bevallen en de laatste keer dat we wandelden opperde een sportieve deelneemster dat dit ook een prachtgelegenheid is om als gemeente contact te houden met elkaar, juist in deze contactarme tijd .
De gedachte is simpel: je komt op de afgesproken plaats , je ontmoet iemand en samen ga je op pad.
Na ongeveer een uur kom je weer bij de plek terug en ga je weer je eigen weg . We hebben ervaren dat het ongedwongene helpt om met elkaar aan de praat te komen over onderwerpen die “ er toe doen” Jong en oud : van harte uitgenodigd!

Nog een paar opmerkingen:
* bent u wat minder ter been: in de nabije omgeving bevinden zich allerlei bankjes waar je het gesprek kunt voortzetten;
* bij regen gaat het niet door;
* het heeft voorkeur dat je op pad gaat met iemand die je wat minder goed kent!!
* opgave vooraf is niet nodig.
Jan Riphagen, ouderling.

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 


Jeugd- en jongeren  In september treden een jeugdouderling en een jeugddiaken af. Het gevolg is dat er nog maar één jeugdouderling en één jeugddiaken zijn in het JODO. Daarom heeft het JODO jonge ouders uitgenodigd voor een overleg op dinsdag 23 juni. In totaal waren er 8 personen aanwezig. Het was een goede en stimulerende avond, waarop is besproken; o Wat gaat goed in het jeugd werk en waar maakt u zich zorgen om? o Waar activiteiten zouden binnen het jeugdwerk toe moeten leiden? o Welke adviezen en voorstellen heb je voor een toekomstig en aantrekkelijk jeugdwerk in onze gemeente o Hoe lossen we knelpunten en vacatures op? o En de vraag om hulp in meedenken, uitvoering en verantwoordelijkheid dragen. De avond krijgt een vervolg op 25 augustus.

Op 1 oktober zal het JODO een avond houden met alle geledingen van het jeugdwerk, om ook te kijken hoe we het JODO een andere vorm kunnen en moeten geven. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van corona op het jeugdwerk en rekening houdend met de beperkte capaciteit van het JODO is de planning dat het winterwerk na de herfstvakantie (na 16 oktober) wordt opgepakt.

Diensten in het Van Stolkspark?   De corona-maateregelen zijn per 1 juli verruimd. In theorie mogen er weer 250 mensen samenkomen in een gebouw, op voorwaarde van de 1.5 meter afstand. Dat kan in onze kerken niet. Minder zou natuurlijk wel kunnen, maar de kerkenraad is – juist vanwege het grote aantal coronaslachtoffers in Hasselt – huiverig om weer diensten met bezoekers te houden. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat tot 1 september niet te doen. Maar, zoals een van onze gemeenteleden suggereerde, diensten buiten kunnen wel. Daarom is de kerkenraad van plan om op 2 en 30 augustus een opluchtdienst in het Van Stolkspark te houden.  We houden u op de hoogte.

Corona: wat kan er wel en wat kan er niet?: De Commissie Vorming en Toerusting worstelt met vraag: wat kan wel en wat kan niet. En wat is er straks allemaal mogelijk? Daarom ook nog geen programma voor het komend seizoen. En daarom ook nog geen nieuwe gemeentegids bij de startzondag. Als het allemaal wat duidelijker is zullen we u informeren en komt er zo mogelijk een nieuwe gemeentegids.
En wat de startzondag betreft: ook daar dezelfde vragen. Een programma zoals we dat de afgelopen jaren deden wordt lastig. Daarom wil de kerkenraad met de startdienstcommissie overleggen over andere mogelijkheden. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte.

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. Naar een van u die als preekvoorziener de helpende hand toesteekt. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda