12-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

19-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-07-2020

09.30 uur
De Baak
C.E. Bakker

02-08-2020

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

 De Kerkrentmeesters geven u info over de nieuwe mogelijkheid van geven/collecteren via de digitale Givt-app. U vindt dit op de pagina Kerkenraad/kerkrentmeesters. Direct de app downloaden kan op de site van Givt of direct geven via

vrijdag 10 juli 2020.

Een hartelijke groet aan alle lezers van de Kerkbrief van de Protestantse Gemeente!

Afgelopen zondag ging het verhaal in de online-kerkdienst, die last had van een korte technische storing, over Jezus en zijn uitnodiging om jou rust te geven. Deze rust is niet de rust van absolute rust, van geen leven, van stilstand. Het is de rust van ontspanning, waarin je leven kunt ontvangen. Het is de rust van bevrijd leven, van opademen en weer energie op doen. Het is de rust van toekomen aan jezelf, aan elkaar, aan God. Om van daaruit weer verder te gaan. Een dag later las ik in een boek van André F. Troost: “Maar ik ben bang dat de mensheid de eerbiedige stilte zal verleren. Diep ontzag voor het Geheimenis. Respect voor God. Ik vrees dat we gaandeweg de Bron van het leven uit het oog verliezen en we van onze levensstroom zullen wegdwalen. Ik ben bang dat volgende generaties niet meer de vreugde zullen ervaren van een wekelijkse samenkomst waarin je als met één stem de grootheid van de Eeuwige bezingt. En ook dat we uiteindelijk de royale, onbetaalde liefde voor al wat ziek, zondig en zwak is niet meer zullen respecteren, de onbaatzuchtige liefde voor de minsten van de mensen.” Dat gemis aan elkaar in die ene ‘heilige’ ruimte van de kerkdienst in de kerk doet soms allemachtig zeer. Herkent u dat?    Ds. Henk van Veldhuizen.

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 


Jeugd- en jongeren  In september treden een jeugdouderling en een jeugddiaken af. Het gevolg is dat er nog maar één jeugdouderling en één jeugddiaken zijn in het JODO. Daarom heeft het JODO jonge ouders uitgenodigd voor een overleg op dinsdag 23 juni. In totaal waren er 8 personen aanwezig. Het was een goede en stimulerende avond, waarop is besproken; o Wat gaat goed in het jeugd werk en waar maakt u zich zorgen om? o Waar activiteiten zouden binnen het jeugdwerk toe moeten leiden? o Welke adviezen en voorstellen heb je voor een toekomstig en aantrekkelijk jeugdwerk in onze gemeente o Hoe lossen we knelpunten en vacatures op? o En de vraag om hulp in meedenken, uitvoering en verantwoordelijkheid dragen. De avond krijgt een vervolg op 25 augustus.

Op 1 oktober zal het JODO een avond houden met alle geledingen van het jeugdwerk, om ook te kijken hoe we het JODO een andere vorm kunnen en moeten geven. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van corona op het jeugdwerk en rekening houdend met de beperkte capaciteit van het JODO is de planning dat het winterwerk na de herfstvakantie (na 16 oktober) wordt opgepakt.

Diensten in het Van Stolkspark?   De corona-maateregelen zijn per 1 juli verruimd. In theorie mogen er weer 250 mensen samenkomen in een gebouw, op voorwaarde van de 1.5 meter afstand. Dat kan in onze kerken niet. Minder zou natuurlijk wel kunnen, maar de kerkenraad is – juist vanwege het grote aantal coronaslachtoffers in Hasselt – huiverig om weer diensten met bezoekers te houden. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat tot 1 september niet te doen. Maar, zoals een van onze gemeenteleden suggereerde, diensten buiten kunnen wel. Daarom is de kerkenraad van plan om op 2 en 30 augustus een opluchtdienst in het Van Stolkspark te houden. Of dat lukt is nog even de vraag. We houden u op de hoogte.

Corona: wat kan er wel en wat kan er niet?: De Commissie Vorming en Toerusting worstelt met vraag: wat kan wel en wat kan niet. En wat is er straks allemaal mogelijk? Daarom ook nog geen programma voor het komend seizoen. En daarom ook nog geen nieuwe gemeentegids bij de startzondag. Als het allemaal wat duidelijker is zullen we u informeren en komt er zo mogelijk een nieuwe gemeentegids.
En wat de startzondag betreft: ook daar dezelfde vragen. Een programma zoals we dat de afgelopen jaren deden wordt lastig. Daarom wil de kerkenraad met de startdienstcommissie overleggen over andere mogelijkheden. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte.

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. Naar een van u die als preekvoorziener de helpende hand toesteekt. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda