09-04-2020

19.30 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

10-04-2020

19.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

11-04-2020

21.30 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

12-04-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

 

 

Zondag, 29 maart 2020

U kunt de dienst van vanmorgen terugkijken via het menu hierboven: Kerkdienst gemist, Ichthus

 

Zaterdag 28 maart 2020

Alle lezers van deze Kerkbrief van de Protestantse Gemeente,

Al is het soms nog zo donker, ooit zal het weer licht zijn. Dat vertrouwen mogen we tegen elkaar uitspreken. Er zijn mensen, die helaas nog steeds ziek zijn, zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege corona, er zijn ook mensen die herstellen, die naar huis mogen of zelfs weer het werk proberen op te pakken.

Tot deze laatsten behoor ook ik, uw predikant, vanaf komende week weer probeer ik te doen wat gedaan moet worden. U kunt mij telefonisch of via de mail bereiken. In deze dagen van ziekte, maar ook van inkeer op weg naar Pasen, leg ik u deze woorden uit de bijbel voor: “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8:37-39)

Ds. Henk van Veldhuizen

 Zondagmorgen 29 maart a.s. kunt u vanaf 9.50 uur onze dienst beluisteren via kerkdienstgemist de Baak op onze website, of via een youtube-kanaal, waarvoor u zondagmorgen weer een link krijgt toegestuurd. (let wel, van zaterdag op zondag gaan we over naar de zomertijd: de klok een uur vooruit!)

 Er liggen nog steeds in het ziekenhuis meerdere matig tot ernstig zieke gemeenteleden. Soms wordt wel doorgegeven, soms niet. Alleen als gemeenteleden zelf aangeven dat hun naam genoemd mag worden in de kerkbrief nemen wij die op. Ons meeleven kan blijken uit een kaart en het omzien naar al diegenen die alleen thuis zijn. Speciale aandacht vragen we voor onze gemeenteleden in de Hazelaar, waar bezoek nu niet mogelijk is. Ook daar kan een kaart, een brief een blijk van medeleven zijn.

 Tot slot, een en andermaal heeft de pers van allerlei kleur en gezindte onze gemeente gevonden. Margriet Prins en ds. Henk van Veldhuizen proberen daarbij de pers te woord te staan

 We willen met u delen, wat we met u kunnen delen. Mocht u mensen kennen die de kerkbrief niet ontvangen en dit wel graag zouden willen, geef dan uw mail adres door aan:

  Heeft u informatie voor de pastorale inhoud dit kan via :

 

De liturgie voor zondag 29 maart is:

Voorganger: Ds. Henk van Veldhuizen vanuit De Baak, Organist Even Bogerd vanuit de Ichthuskerk

Thema: "Hoe kijk je naar Mij?"

Voor de dienst:

  • Orgelspel
  • LB 175: 1 en 2: "Wij hebben een sterke stad"
  • ELB 471: "Weet je dat de Vader je kent?"

Welkom en afkondigen van de kerkenraad:

LB 23b: 1 "De Heer is mijn herder"

"We worden stil voor het aangezicht van God"

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Psalm 130: 1 en 3 "Uit diepte van ellende"

Gebed

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-6 en Matteüs 27: 33-44

Lofverheffing: LB 339a: "U komt de lof toe"

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

LB 561: "O liefde die verborgen zijt"

Gebeden

Slotlied: LB 418: 1 en 3 "God, schenk ons de kracht"

Zegen

Nieuws

Agenda