20-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

27-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

04-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

11-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Woensdag 9 september 2020.

Aan alle lezers van de Kerkbrief van de Protestantse Gemeente

“Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar
een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren
gekomen…” (Handelingen 16: 13)
We zijn het niet zo gewend, maar het is al een heel oude beweging binnen het christelijke geloof:
buiten samen komen om geloof te ontvangen, te delen, elkaar te leren en te bemoedigen. In onze
geschiedenis hebben we gehoord van de ‘hagenpreken’ ten tijde van de vervolging van protestanten
door de soldaten van de Spaanse koning. In onze tijd worden links en rechts in het land diensten
gehouden in de openlucht vanwege COVID-19. En ook in ons midden, nu we nog niet bij elkaar
komen in een kerkgebouw, hebben we inmiddels enige ervaring met het vieren van het geloof in de
buitenlucht. En ook deze zondag wordt u uitgenodigd om uw stoel op te pakken en weer samen te
komen, de vreugde van het geloof in het samen zingen en bidden en luisteren te beleven.
En mocht u om welke reden dan ook dit niet zien zitten: u mag zes (volwassen) personen bij u thuis
uitnodigen om samen de dienst te vieren bij de laptop of computer. Laten we verbinding zoeken en
elkaar als gemeenschap niet verliezen. En dat alles natuurlijk binnen de geldende
coronamaatregelen.
Ds. Henk van Veldhuizen.

13 september: overstapdienst groep 8 kindernevendienst in het Van Stolkspark
Zondag 13 september vieren we de overstapdienst in de openlucht met als thema ‘ Onderweg’.
Deze zondag zullen Jonathan Benschop, Iris den Boer, Silvan ter Bruggen, Maud en Stijn de Jong, Sven Jansen, Roel Kronenberg,
Joël Meijer, Joram Steenbergen, Roald Visscher en Elyse Zielman de overstap maken en afscheid nemen van de kindernevendienst. Aanvankelijk zouden we de overstapdienst in juni houden, maar door corona hebben we deze helaas moeten uitstellen. We zijn daarom nu ook zeer verheugd dat we met de jongeren en hun ouders en andere belangstellenden hun overstap nu kunnen en mogen vieren.
De dienst is voorbereid met en door de jongeren en het belooft een mooie dienst te worden. 
De dienst begint om 10 uur in het Van Stolkspark en wordt geleid door ds. Van Veldhuizen.
Voor de kinderen van de basisschool, neem je kleurtjes mee! We hopen op uw/jullie komst!

Wij verzoeken u vooraf op te geven bij Wil Kappert, wil.kappert@pknhasselt.nl, onder vermelding van uw naam, aantal personen en de verklaring dat u en/of uw gezin gezond zijn. U kunt ook bellen met haar tel: 038-4772295. Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan aanmelden voor de dienst op de locatie ook nog. Vanaf 9.30 uur bent u met uw eigen stoel welkom. We hopen op droog weer, maar misschien is een paraplu meenemen een goed idee.

Namens de overstapcommissie:
Rianne den Boer, Kirsten Boessenkool, Edith van Olst. Karin Riezebosch, Maaike de Vries, en Jenny Zielman

 

Interview met ds. Henk van Velduizen in de Zwartewaterkrant met als titel: "God heeft een plan met je leven". U leest het artikel met deze link: https://www.zwartewaterkrant.nl/64572.html

 

20 september: afscheid kerkenraadsleden en voorstellen kerkrentmeester in De Baak
Op zondag 20 september nemen diaken Marcel Bremer, jeugdouderling Alice Kappert en ouderlingen Jannie van Oenen, Margriet Prins, Jacob Visscher, Saskia Uithof afscheid als ambtsdrager van De Baak of de Ichthuskerk.
Allemaal hebben zij zich op het eigen terrein met hart en ziel ingezet voor het werk van onze kerk, waarvoor de kerkenraad en gemeente hen erkentelijk zijn.
Op 20 september zal ook Freerk Hekman worden voorgesteld als kerkrentmeester namens de Ichthuskerk.

Preekvoorziener
Nadat Geesje Schipper en Jenneke Harink hadden laten weten dat ze wilden stoppen als preekvoorziener is de kerkenraad op zoek gegaan naar één preekvoorziener voor de ene Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. De kerkenraad is blij dat Paulien Bruins deze taak op zich wil nemen.

Samen wandelen - opnieuw een Uitnodiging.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige Kerkbrief ontmoetten 20 wandelaars elkaar bij het vertrekpunt bij de Ichthuskerk. Na een korte inleiding en voorstellende gingen we in tweetallen op pad. Toen wij na ongeveer een uur terugkwamen bij de kerk was de helft van de fietsen weg en zijn ook wij huiswaarts gegaan. Hoe de gesprekken die avond verliepen kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet en dat is ook de bedoeling. Wel kan ik u vertellen dat ik meerdere enthousiaste reacties heb ontvangen . Goed om ongedwongen met elkaar in gesprek te zijn en tijd te hebben om te luisteren naar de ander. Ook tijd om na te denken over waar je persoonlijk staat en hoe jij denkt over de kerk in deze tijd.

Voor vragen : Jan.riphagen@pknhasselt.nl

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 


Jeugd- en jongeren  In september treden een jeugdouderling en een jeugddiaken af. Het gevolg is dat er nog maar één jeugdouderling en één jeugddiaken zijn in het JODO. Daarom heeft het JODO jonge ouders uitgenodigd voor een overleg op dinsdag 23 juni. In totaal waren er 8 personen aanwezig. Het was een goede en stimulerende avond, waarop is besproken; o Wat gaat goed in het jeugd werk en waar maakt u zich zorgen om? o Waar activiteiten zouden binnen het jeugdwerk toe moeten leiden? o Welke adviezen en voorstellen heb je voor een toekomstig en aantrekkelijk jeugdwerk in onze gemeente o Hoe lossen we knelpunten en vacatures op? o En de vraag om hulp in meedenken, uitvoering en verantwoordelijkheid dragen. De avond krijgt een vervolg op 25 augustus.

Op 1 oktober zal het JODO een avond houden met alle geledingen van het jeugdwerk, om ook te kijken hoe we het JODO een andere vorm kunnen en moeten geven. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van corona op het jeugdwerk en rekening houdend met de beperkte capaciteit van het JODO is de planning dat het winterwerk na de herfstvakantie (na 16 oktober) wordt opgepakt.

Diensten in het Van Stolkspark.   De corona-maateregelen zijn per 1 juli verruimd. In theorie mogen er weer mensen samenkomen in een gebouw, op voorwaarde van de 1.5 meter afstand. Dat kan in onze kerken maar erg beperkt. Minder zou natuurlijk wel kunnen, maar de kerkenraad is – juist vanwege het grote aantal coronaslachtoffers in Hasselt – huiverig om weer diensten met bezoekers te houden. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat tot 1 september niet te doen. Maar, zoals een van onze gemeenteleden suggereerde, diensten buiten kunnen wel. Daarom is de kerkenraad van plan om op 2 en 30 augustus een opluchtdienst in het Van Stolkspark te houden.  Info hierover staat op de pagina https://pknhasselt.nl/news/view/openluchtdienst-in-het-van-stolkspark

Corona: wat kan er wel en wat kan er niet?: De Commissie Vorming en Toerusting worstelt met vraag: wat kan wel en wat kan niet. En wat is er straks allemaal mogelijk? Daarom ook nog geen programma voor het komend seizoen. En daarom ook nog geen nieuwe gemeentegids bij de startzondag. Als het allemaal wat duidelijker is zullen we u informeren en komt er zo mogelijk een nieuwe gemeentegids.
En wat de startzondag betreft: ook daar dezelfde vragen. Een programma zoals we dat de afgelopen jaren deden wordt lastig. Daarom wil de kerkenraad met de startdienstcommissie overleggen over andere mogelijkheden. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte.

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. Naar een van u die als preekvoorziener de helpende hand toesteekt. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda