02-04-2023

10.00 uur
De Baak
Ds. mw. T. Keuning

02-04-2023

10.00 uur
Ichthus
Ds. A. Zweers

06-04-2023

19.30 uur
De Baak
Ds. H. van Ark

07-04-2023

19.30 uur
De Baak
Mevr. Gertine van Ittersum

A.    Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Ichthuskerk
KvK nummer 66236371, 
RSIN/Fiscaal nummer 856456044, 
Website adres http://www.pknhasselt.nl/
E-mail

 Ledenadministratie-ichthuskerk@pknhasselt.nl

Contactpersoon

Remmelt Pluim

Telefoonnummer

06 - 234 65 169

Adres Kastanjelaan 3
Postcode 8061 JB
Plaats Hasselt
Postadres Kastanjelaan 3

De Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.

A.      Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

1.       Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

1.       Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 Onder  deze link kunt u de visienota op het beleidsplan 2013-2015 van onze gemeente vinden.

Samenvatting visienota voor het Beleidsplan  van de Ichthuskerk te Hasselt 2012-2015

De Ichthuskerk (PKN) is van oorsprong een Gereformeerde kerk.

In de volksmond wordt ze ook wel het ‘viskerkje’ genoemd, voor de één een ergernis, voor de ander een geuzennaam. Ons kerkgebouw stamt uit 1959 met een toren die omhoog wijst, herkenbaar aan de VIS er boven op, die verwijst naar Jezus en de kern van ons geloof, met deuren die openstaan en uitnodigen om mee te doen, midden in de stad, met oog voor haar omgeving.

Voor ons staat de Vis voor:

                        Leven in Vertrouwen op Gods liefde voor alle mensen,

                        geInspireerd door het Evangelie van Jezus Christus,

                        geStimuleerd tot dienst aan God, elkaar en de samenleving

We zijn blij met de flexibiliteit van onze gemeente: er is ruimte voor verschillen in geloof en beleving. 

De kerkdiensten worden redelijk bezocht. Rondom Advent en de 40 dagentijd zijn er projecten, de Paascyclus en de herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden bijzonder gewaardeerd.

Er is een actieve kern en de omgangsvormen zijn vriendschappelijk. We hechten met elkaar aan een goede sfeer. Het pastoraat is gericht op het onderhouden van contacten met alle kerkleden.

Het is de afgelopen jaren gelukt om samen keuzes te maken over het openstellen van het avondmaal voor doopleden, het inzegenen van elk huwelijk dat door de wet erkend is en de mogelijkheid van doopleden om hun kind te laten dopen.

We zijn blij met de samenwerking met de Hervormde gemeente De Baak op het gebied van catechese, jeugdwerk, vorming en toerusting en in gezamenlijke kerkdiensten. De afgelopen jaren is er een stappenplan afgerond en kerkblad en website zijn gezamenlijk.

Ons kerkgebouw is karakteristiek, ligt aan de rand van het centrum van Hasselt en bezit een uniek orgel, door eigen mensen gemaakt. Het gebouw De Schakel is laagdrempelig en heeft een eigen plek in de gemeente Hasselt.

We hebben elkaar hard nodig. Vanwege de (kansrijke) verscheidenheid van onze gemeente, stelt de commissie voor om in het beleidsplan voor de komende jaren te kiezen voor een centraal thema, namelijk:  ‘Verbondenheid’,

- verbondenheid met elkaar (op verschillende manieren)

- verbondenheid met de samenleving,

- verbondenheid met andere kerken

en in dat alles en door alles verbondenheid met de Eeuwige. 

A.      Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

A.      Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan in het verslag van de gemeenteavond.

A.      Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

A.      Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

Nieuws

Agenda