21-04-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. H. Engelsma

21-04-2024

10.00 uur
Ichthus
Ds. B. Aalbers, Zwolle

28-04-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. A.H. van Veluw

28-04-2024

10.00 uur
Ichthus
Ds. R. Roukema, Zwolle

Anbi Hervormde Gemeente  De Baak Hasselt

Algemene gegevens

Naam Anbi de Hervormde Gemeente de Baak  ( De Baak))
Telefoonnummer 038 4772343
RSIN/Fiscaal nummer 002646985
Website adres www.pknhasselt.nl
E-mail Scriba.debaak@pknhasselt.nl
Adres Oudendijk 2 postbus 40
Postcode 8060 AA
Plaats Hasselt

De Baak te Hasselt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Maar ook voor plaatselijke acties en giften aan de diaconie.

A.    Samenstelling bestuur

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (Federatiekerkenraad en wijkkerkenraden van De Baak en de Ichthuskerk), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode). De Baak Hasselt heeft een eigen wijkkerkenraad. De taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraad en de Federatiekerkenraad zijn vastgelegd in de federatieovereenkomst ‘www.pknhasselt.nl/info/downloads/federatieovereenkomst de Baak en de Ichthuskerk 2015’.

De kerkenraad van de Baak bestaat uit 3 colleges: consistorie (ouderlingen), diaconie en het college van kerkrentmeesters. Het dagelijkse bestuur van De Baak wordt gevormd door het Moderamen. In het moderamen zit een vertegenwoordiger van ieder college aangevuld met de predikant en scriba.

Het consistorie bestaat uit de ouderlingen, wijkcoordinatoren en de predikant. Zij samen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat. Het pastoraat is een vorm van gemeenteopbouw. Een gelegenheid om te horen wat er leeft in de gemeente. In de individuele gesprekken is er oog voor het persoonlijk geloof, en indien mogelijk kan de ouderling en/of de wijkdame daarbij behulpzaam zijn.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.

De uitvoering (verzorging) van het beleid, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen).

A.    Doelstelling en visie

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (Romeinen 15:7)

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief (Johannes 15:17)

In deze Bijbelwoorden ligt de missie van De Baak opgesloten. Zij laat zich daarbij steeds inspireren door de hele Bijbel, in het bijzonder het Evangelie van Jezus Christus, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De Hervormde gemeente De Baak is een pluriforme christelijke gemeenschap. Een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk. De kern van ons gemeente-zijn is het geloof in de bevrijdende God van Israël en in Jezus Christus, Zijn Zoon die het verbond tussen God en ons mensen heeft hersteld, en in de Heilige Geest.

A.    Beleidsplan


Het beleid van De Baak staat verwoord in het beleidsplan (kunt u hier downloaden) en de Plaatselijke Regeling (kunt u hier downloaden). De Hervormde gemeente De Baak wil een open-confessionele gemeente zijn, waarin we ons richten op:
- De relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- De relatie met onze naaste, dichtbij en ver weg.

A.    Beloningsbeleid


Het beloningsbeleid. van de Baak is conform het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Protestantse Kerk. Zie de website PKN, Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

A.    Verslag activiteiten 2020 - 2021

De vieringen
De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. Een aantal erediensten per jaar op de zondagochtend heeft een bijzonder karakter, zoals een gezinsdienst en een aangepaste dienst met verstandelijk beperkten.

Samen met de Gereformeerde Ichthuskerk worden door verschillende commissies onder verantwoordelijkheid van de beide kerkenraden bijzondere diensten georganiseerd, zoals opendeur-diensten, jeugddiensten, zangdiensten en vesperdiensten.

Elke zondag is er een kindernevendienst. Minimaal één keer in de maand is er na de dienst op de zondagochtend gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vier maal per jaar wordt in De Baak op zondagochtend een eredienst gehouden waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, waarbij de nodiging uitgaat naar de leden.’ In het zorgcentrum De Hazelaar wordt parallel aan de ochtenddienst eveneens het Heilig Avondmaal gevierd waarbij een ouderling en een diaken, hetzij van de Gereformeerde Ichthuskerk of van De Baak, aanwezig zijn. Bij al deze diensten worden de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN vanwege Covid-19 in acht genomen. Aanmelden met vermelding Naam, tel.nr. en mailadres kan hierbij noodzakelijk zijn. Voor verdere info zie onderaan deze pagina.

In de Stille Week voor Pasen wordt jaarlijks een Paascyclus gehouden, met diensten op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Tijdens deze Paascyclus wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

We zijn mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.

Toerusting, ontspanning en oecumene
Er is een aanbod aan uitdagende doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud. Hierbij werken we samen met de Ichthuskerk, zoals alle catechese, jeugdclubs en bijeenkomsten gericht op Vorming en Toerusting.

Hulpverlening, pastoraat en diaconaat
In het kader van hulpverlening over de grenzen heen zijn we nauw verbonden met specifieke ontwikkelingsprojecten. Gemeenteleden steken ook regelmatig daadwerkelijk de handen uit de mouwen in de minder bedeelde gebieden op deze aarde.

We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er diaconale ondersteuning.

ANBI rapport

 

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geeft u de diaconie geregeld een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift. 

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift
Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Tip
Neem ook uw collectebonnen of -munten op in uw periodieke gift

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Op de website van de Protestantse Kerk www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift kunt u direct online een overeenkomst opstellen. Download de overeenkomst, vul deze digitaal in tweevoud in en stuur deze - zonder handtekening - per mail op naar krmdebaak@pknhasselt.nl .  U ontvangt beide overeenkomsten getekend terug en stuurt vervolgens een exemplaar per post terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

Veel gestelde vragen

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters of de diaconie, zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters, email: krmdebaak@pknhasselt.nl 

 

Protocol voor Kerkdiensten in De Baak n.a.v. het coronovirus:

De intentie is ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM te volgen. Hierdoor kunnen in de praktijk maatregelen aangepast worden t.o.v. het in dit document beschreven handelingswijze. RIVM-richtlijnen hebben altijd prioriteit

 

Overall:

 Het reguliere schema van BHV-er is ook van toepassing op de diensten die ingevuld worden volgens dit protocol.

Algemene richtlijnen voor (kerk)gebouwen  

·         Verversing eis bestaande bouw 23m3 per persoon per uur. We hanteren verversingseis nieuwbouw

·         Verversing eis:  55 - 60m3 per uur per persoon ,praktijk: verversingscapaciteit 56 m3 per persoon per uur

o   Bron hiervan is DPMG management Group,  eis is bij nieuwbouw (strengste norm)

 

·         Reproductiegetal eis < 1 per 100 personen, praktijk:      reproductie bij 10 minuten zingen is 0,6 per 100 pers.

o   Bron hiervan: www.eerstehulpbijventilatie.nl    (betreft dienst van ca. 1 uur en rustig/zacht zingen)

 

·         Bij besmetting mogelijkheid voor brononderzoek, praktijk:  Aanmelden met gegevens voor de dienst

 

·         Minimaal 1,5 meter afstand tussen mensen van verschillende huishoudens:      Zie indeling zitplaatsen

o   Volgens plattegrond geel gemaakte zitplaatsen worden verwijderd waardoor er 1,5 meter ruimte tussen de rijen ontstaat

 

·         Altijd wordt er in onvoorziene of niet benoemde situaties 1,5 meter afstand gehouden

 

·         Uitgaande dat de opkomst bestaat uit gemiddeld 2 personen van hetzelfde gezin:

o   Geeft rij  1  t/m rij 12  ca. 45 zitplaatsen

o   Geeft rij  A t/m rij  J ca. 40 zitplaatsen

o   Geeft rij  I  t/m rij VIII ca. 20 zitplaatsen

 

Vergaderen:

Bij vergaderen is het risico op ongecontroleerd lopen groter dan bij de reguliere kerkdienst waarbij er maar beperkte loopmomenten zijn en er begeleiding naar zitplaatsen is. Daarnaast kunnen vergaderingen meestal langer duren dan 1 uur. Vanwege deze omstandigheden is er vanwege de verversingscapaciteit van de diverse zalen het volgende schema opgesteld van maximaal aantal aanwezige personen:

 

Kerkzaal (in de kuip)                                        max. 30 personen

Kerkzaal (achterin met lage plafond)                 max. 20 personen

Ontmoetingsruimte (zijstuk naast kerkzaal)       max. 10 personen

Jeugdzaal (er moeten wel ramen op staan)        max. 12 personen

Crèche ruimte wordt gebruikt voor opslag                        

  

Aanmelden voor kerkdienst:

Na vermelding van de dienst in kerkbrief, website en kerkblad Ichthus kan iedereen zich aanmelden voor bijwonen van de dienst. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de dienst. Hierbij wordt naam, woonplaats, aantal personen en e-mail adres genoteerd. De aanmelding is ook een verklaring omtrent gezondheid.  4 weken na de dienst worden de  gegevens gewist. Bij veel aanmeldingen wordt bij toekenning zo veel mogelijk rekening gehouden dat iedereen aan de beurt komt

Aanmelden kan via mail of telefoon, vermeldt moeten worden: Naam, woonplaats, aantal personen en mailadres

Mail:                     ben.kant@pknhasselt.nl  of digitaal via www.kerkbezoekplanner.nl

Telefoon:            06 -250 38 445

Aangemeld zijn is in principe voldoende.

 

Verantwoordelijke / uitvoerende personen:

Voor de aanmelding via de mail:      Ben Kant of digitaal via www.kerkbezoekplanner.nl

Voor de telefonische aanmelding:    Ben Kant

 

Aankomen bij de kerk:

 Bij aankomst bij de kerk kan er op de reguliere plaatsten geparkeerd worden of de fietsen gestald worden.

De kerk ingaan kan uitsluitend via ingang 1 (zie bijlage plattegrond, zwarte pijl). Hier wordt bij Registratie punt 1 (Blauwe cirkel met R1) de bezoeker geregistreerd. Hier worden ook de handen gereinigd met de aanwezige middelen. Kleine kinderen kunnen naar de crèche gebracht worden. Kinderen groep 3 t/m 8 gaan tijdens de kindernevendienst naar een zaal in de Hoeksteen.

Na registratie  en eventueel wegbrengen kinderen naar de crèche, die gehouden wordt in de jeugdzaal, kan er om de 2e statafel (blauwe cirkel R) gelopen worden en de jassen aan de kapstok gehangen worden (groene pijlen op  de plattegrond). Hierna gaat een begeleider, herkenbaar aan de gele hesjes, de bezoeker(s) begeleiden naar de zitplaatsen.

Bij de indeling van de zitplaatsen geldt dat per huishouden mag er aansluitend gezeten worden. Mensen van verschillende huishoudens houden minimaal 3 zitplaatsen vrij voordat ze weer aansluiten in de rij.

De kerkzaal wordt gevuld volgens schema: eerste vanaf rij 1 in de “kuip” en zo verder met rij 2, 3 4 enz., dan vanaf rij A in het achterste gedeelte en verder rij B, C, D, enz. en daarna vanaf rij I in de ontmoetingsruimte en verder rij II, III, IV, enz

Begeleiders staan ook bij de ingangen van de kerk om er op toe te zien dat als er gewacht moet worden op het brengen naar de zitplaatsen, dit wachten eventueel buiten gebeurt. Ten alle tijden wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.

 De zijingang (2)  is afgesloten, iedereen komt binnen via de hoofdingang (1)

 

Verantwoordelijke/uitvoerende personen:

6 leden van het Comité van welkom/begeleiders

 

Tijdens de dienst:

 Na welkom door de ouderling van dienst heeft de voorganger de leiding. De ouderling van dienst reinigt na welkom de lessenaar bij de tafel. De voorganger nodigt de kinderen tijdens het kindermoment naar voren en houdt daarbij minimaal 1,5 meter afstand van de kinderen. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Na het kindermoment begeleidt de ouderling van dienst de kinderen naar de hal van de kerk  via het middenpad. In de hal neemt de leiding de groepen over en begeleidt deze naar jeugdzaal of zaal in de Hoeksteen.

Wordt er een handmicrofoon gebruikt dan pakken de kinderen die zelf op. De koster legt de microfoon voor de dienst klaar.

Volwassenen blijven tijdens de hele dienst op hun plaats. Uitzondering hierop is de leiding kindernevendienst die met de kinderen de kerkzaal verlaten. De leiding kindernevendienst krijgt een zitplaats in de kerk aan het middenpad. Na overdenken begeleidt de leiding kindernevendienst de kinderen weer de kerkzaal in.  Leiding kindernevendienst houdt minimaal 1,5 afstand van de kinderen en van elkaar.

De lector leest vanaf de schoongemaakte lessenaar bij de tafel. De voorganger spreekt vanaf de kansel of voor het liturgisch centrum (bij het kindermoment).

Voor de organist is de plaatst achter het orgel en de eerste stoel van de rij naast het orgel.

Verzorgers Beamer en Techniek zijn minimaal 15 minuten voor de start van de dienst aanwezig.

Gecollecteerd wordt er na de dienst in schalen of via de Givt-app.

Om valse luchtstromen van de mechanische ventilatie te voorkomen en de daarmee gepaard gaande verminderde verversingscapaciteit dienen tijdens de diensten de deuren van de kerkzaal gesloten te zijn. Ook de ramen dienen dicht te zijn

 

Verantwoordelijke/uitvoerende personen:

Ouderling van dienst

Voorganger

Diaken voor het plaatsen van de collecteschalen bij de uitgang

Leiding kindernevendienst

Bediener beamer en techniek

  

Na de dienst:

 

De begeleiders die iedereen naar de zitplaatsen hebben begeleid, begeleiden nu iedereen weer uit de kerk. Vanaf de achterste rijen eerst worden de bezoekers begeleid naar de uitgang. Dus precies de omgekeerde volgorde van hoe iedereen binnen is gekomen

De voorganger meldt dit aan het einde van de dienst.

Stoelen, lessenaar, tafel en kansel worden na de dienst gereinigd.

 

Verantwoordelijke/uitvoerende personen:

6 leden van het Comité van welkom/begeleiders

Voorganger

Koster

Nieuws

Agenda