01-03-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

08-03-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

11-03-2020

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

15-03-2020

10.00 uur
De Baak
R.S.E. Vissinga

Anbi Hervormde Gemeente  De Baak Hasselt

Algemene gegevens

Naam Anbi de Hervormde Gemeente de Baak (Protestantse kerk in wording, wijkgemeente De Baak ( De Baak))
Telefoonnummer 038 4772343
RSIN/Fiscaal nummer 002646985
Website adres www.pknhasselt.nl
E-mail Scriba.debaak@hotmail.com
Adres Oudendijk 2 postbus 40
Postcode 8060 AA
Plaats Hasselt

De Baak te Hasselt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Maar ook voor plaatselijke acties en giften aan de diaconie.

A.    Samenstelling bestuur

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (Federatiekerkenraad en wijkkerkenraden van De Baak en de Ichthuskerk), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode). De Baak Hasselt heeft een eigen wijkkerkenraad. De taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraad en de Federatiekerkenraad zijn vastgelegd in de federatieovereenkomst ‘www.pknhasselt.nl/info/downloads/federatieovereenkomst de Baak en de Ichthuskerk 2015’.

De wijkkerkenraad van de Baak bestaat uit 3 colleges: consistorie (ouderlingen), diaconie en het college van kerkrentmeesters. Het dagelijkse bestuur van De Baak wordt gevormd door het Moderamen. In het moderamen zit een vertegenwoordiger van ieder college aangevuld met de predikant en scriba.

Het consistorie bestaat uit de ouderlingen en de predikant. Zij samen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat. Het pastoraat is een vorm van gemeenteopbouw. Een gelegenheid om te horen wat er leeft in de gemeente. In de individuele gesprekken is er oog voor het persoonlijk geloof, en indien mogelijk kan de ouderling en/of de wijkdame daarbij behulpzaam zijn.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.

De uitvoering (verzorging) van het beleid, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen).

A.    Doelstelling en visie

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (Romeinen 15:7)

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief (Johannes 15:17)

In deze Bijbelwoorden ligt de missie van De Baak opgesloten. Zij laat zich daarbij steeds inspireren door de hele Bijbel, in het bijzonder het Evangelie van Jezus Christus, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De Hervormde gemeente De Baak is een pluriforme christelijke gemeenschap. Een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk. De kern van ons gemeente-zijn is het geloof in de bevrijdende God van Israël en in Jezus Christus, Zijn Zoon die het verbond tussen God en ons mensen heeft hersteld, en in de Heilige Geest.

A.    Beleidsplan


Het beleid van De Baak staat verwoord in het beleidsplan (www.pknhasselt.nl/downloads/beleidsplan Hervormde Gemeente de Baak 2012-2016) en de Plaatselijke Regeling ‘www.pknhasselt.nl/downloads/PR de Baak 2015’. Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk:  'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'. 

A.    Beloningsbeleid


Het beloningsbeleid. van de Baak is conform het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Protestantse Kerk. Zie de website PKN, Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

A.    Verslag activiteiten 2014-2015

De vieringen
De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. Een aantal erediensten per jaar op de zondagochtend heeft een bijzonder karakter, zoals een gezinsdienst en een aangepaste dienst met verstandelijk beperkten.

Samen met de Gereformeerde Ichthuskerk worden door verschillende commissies onder verantwoordelijkheid van de beide kerkenraden bijzondere diensten georganiseerd, zoals opendeur-diensten, jeugddiensten, zangdiensten en vesperdiensten.

Elke zondag is er een kindernevendienst. Minimaal één keer in de maand is er na de dienst op de zondagochtend gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vier maal per jaar wordt in De Baak op zondagochtend een eredienst gehouden waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, waarbij de nodiging uitgaat naar de belijdende leden.’s Avonds is er afwisselend in De Baak en de Ichthuskerk een gezamenlijke dienst waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Het beleid t.a.v. de nodiging wordt gehandhaafd zoals dat gebruikelijk is in de kerk waarin de viering plaatsvindt. In het zorgcentrum De Hazelaar wordt parallel aan de ochtenddienst eveneens het Heilig Avondmaal gevierd waarbij een ouderling en een diaken, hetzij van de Gereformeerde Ichthuskerk of van De Baak, aanwezig zijn.

In de Stille Week voor Pasen wordt jaarlijks, afwisselend in De Baak en de Gereformeerde Ichthuskerk, een Paascyclus gehouden, met diensten op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Tijdens deze Paascyclus wordt het Heilig Avondmaal gevierd volgens het beleid van de gemeente in wier kerk de dienst wordt gehouden.

We zijn mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.

Toerusting, ontspanning en oecumene
Er is een aanbod aan uitdagende doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud. Hierbij werken we samen met de Ichthuskerk, zoals alle catechese, jeugdclubs en bijeenkomsten gericht op Vorming en Toerusting.

Hulpverlening, pastoraat en diaconaat
In het kader van hulpverlening over de grenzen heen zijn we nauw verbonden met specifieke ontwikkelingsprojecten. Gemeenteleden steken ook regelmatig daadwerkelijk de handen uit de mouwen in de minder bedeelde gebieden op deze aarde.

We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er diaconale ondersteuning.

ANBI rapport

 

Nieuws

Agenda