20-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

27-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

04-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

11-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Liturgie                   De Baak,               20 september, 19.30 uur

Thema: “Het goede leven: kijkend vanuit Gods Licht”

Startzondag 2020

 

In deze dienst treden als ambtsdrager terug diaken Marcel  Bremer, jeugdouderling Alice Kappert en de ouderlingen Jannie van Oenen, Margriet Prins, Saskia Uithof en Jacob Visscher.

In het ambt van ouderling gaan door Corrie van Voorst en Leonard Zwitser, in het ambt van ouderling-kerkrentmeester gaat door Niels van den Berg.

In deze dienst zal Freerk Hekman als kerkrentmeester namens de Ichthuskerk worden voorgesteld. 

 

met medewerking van:

Margriet Prins                         ouderling van dienst

Inge Pluim                              lector

Dik Hartman                           orgel

ds. Henk van Veldhuizen         voorganger

ds. Richard Vissinga               voorganger

     

-           Voor de dienst: “Heer, wat een voorrecht” ELB 212

-           Woord bij het begin (ovd)

-           Meeleven (ovd)

-           Lied: “Heer, het licht van uw liefde schittert” LB289: 1, 2

-           Stil gebed

-           Bemoediging en groet

-           Lied: “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” Psalm 145: 1, 3

-           Gebed aan het begin van de dienst

-           Kindermoment

-           kinderlied: “Je mag er zijn” Kinderopw. 180

-           Lezing uit de Bijbel: Lucas 18, 18 - 23         (lector)

-           Lofverheffing: Lied 339b "U komt de lof toe"        

-           Overdenking

-           Meditatief orgelspel

-           Lied: Psalm 34: 4 en 5 "Kom nader, zie en proef"

 -           Belijden van ons geloof

 

Afscheid van ambtsdragers:

Vg.:                 Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, namelijk van diaken Marcel Bremer, jeugdouderling Alice Kappert, en de ouderlingen Jannie van Oenen, Margriet Prins, Saskia Uithof en Jacob Visscher. Mag ik jullie vragen op te staan.

      Geliefde broeders en zusters,

Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

 

Gebed

Vg.:                 Het past ons, Here God, U dank te zeggen voor de toewijding van degenen die nu hun ambt neerleggen of stoppen met hun taak in de gemeente. Voor hun volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed. Bevestig het werk van onze handen, ja het werk van onze handen, bevestig dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

 

Dankwoord namens de kerkenraden

 

Presentatie

Vg.:                 Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degene die aan het werk wil gaan als kerkrentmeester. Dat is Freerk Hekman. Mag ik je vragen op te staan.

                        Freerk, werk met plezier en in trouw, geloof dat je inzet verbonden mag zijn met de Heer, die deze gemeente gebouwd en bewaard heeft tot vandaag en houdt in alles zijn eer en de vertrouwelijkheid van de vergadering hoog.

 

Aanvaarding en verwelkoming

Vg.:                 Gemeente, dit is uw nieuwe werker. Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn werk en hen dragen in uw gebeden?

Gemeente:      Ja, dat willen wij van harte.

 

Vg.                  Ook noemen wij u de namen van hen, die hun ambt willen voortzetten: als ouderling Corrie van Voorst en Leonard Zwitser, als ouderling-kerkrentmeester Niels van den Berg. In dankbaarheid aanvaarden wij jullie bereidheid om door te gaan in dit heilige en belangrijke werk tot opbouw van de gemeente van de Heer. Gemeente, u kent hen en weet van hun inzet tot nu toe. Wilt u om hen heen blijven staan in dit werk voor de kerk en hen dragen in uw gebeden?

Gemeente:      Ja, dat willen wij van harte.

-           Lied:   “Hij die gesproken heeft een woord dag gáát” LB 362: 1, 2

-           Dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze Vader

-           Inzameling van de gaven - een verwijzing naar website, kerkbrief en/of GIVT

-           Slotlied Lied 416: 1 t/m 4  "Ga met God en Hij zal met je zijn"

-           Zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’ LB 431c           

 

Pastoraat in corona-tijd

Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander. En dat op zo'n manier dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat staat onder druk bij de coronacrisis. Want allerlei vanzelfsprekende vormen van contact zijn niet meer mogelijk. Wat is van belang in het pastoraat? En welke vormen van pastoraal contact zijn mogelijk?

Wat is van belang in het pastoraat bij de coronacrisis? 

In tijden van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, die je kunt scharen onder de vier B´s van bang, bedroefd, boos en blij. 

Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend antwoord zijn: wie kan er voor mij boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde behandeling? 

Mensen voelen zich bedroefd: ik ben verdrietig omdat ik niet naar mijn moeder in het ziekenhuis kan of naar mijn opa in het verpleegtehuis, terwijl ik weet dat een bezoekje zo nodig is. Soms voelen mensen zich boos: op andere landen, op groepen in de samenleving, op de regering, op de kerk, op God… En soms is er ook een gevoel van blijdschap: nu hoef ik niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens opknappen, eventjes geen files. En daar kun je je weer voor schamen. 

Voor al die verwarrende gevoelens, zowel bij jezelf als bij degene met wie je spreekt, geldt: ze negeren of veroordelen helpt niet. Gevoelens zijn er nu eenmaal en duiken juist op wanneer je ze opzij schuift. Het is beter om gevoelens te benoemen. Dat maakt ze niet groter en niet kleiner dan ze zijn. Dus stel vragen als: hoe voelt dat voor u? Wat gaat er in u om? 

En probeer na het benoemen van gevoelens te vragen naar de mens achter de gevoelens, met waarden, een droom van wat belangrijk is voor iemand, een mens met geloof, hoop en liefde ook. Hoe kan iets daarvan gestalte krijgen? Wie of wat kunnen daarbij worden ingeschakeld? En wat kun je daar als pastor/bezoekmedewerker in betekenen of bemiddelen? 

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

  1. Onze predikanten zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 038-4771935 (ds. Henk van Veldhuizen) of 038-2000327 (ds. Richard Vissinga).
  2. U kunt contact opnemen met de hierboven genoemde personen van ons pastoraal team voor een verwijzing naar een ouderling of wijkcontactpersoon van onze gemeente, als u daar nog geen contact mee hebt.
  3. Ieder die deelneemt aan activiteiten in onze gemeenschap als gespreksgroep/Bijbelkring/gemeentegroeigroep/catechesegroep e.a. vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp.
  4. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met Hans van de Velde, telefoonnummer 0615379917.

 

 

 

 

Nieuws

Agenda